آهنگ

بازخوانی آهنگی از آرش توسط دو کودک غیر فارسی زبان که به خوبی اجرا شده است

من که فکر می کنم مشابه این بسیار باشد اما مشکلات فنی نمی گذارد که ما به هم برسیم حتی همین دو کودک دیگر دیده نشدند ای کاش بگذارند مسؤولین که کسانی که استعدادی دارند بتوانند از آن نیک بهره ببرند و همش دنبال سکس نباشند

Related posts