راه سوم

راه دیگری هم هست اعتلای خویش در راهی که کسی را یارای رقابت نیست یعنی در اوج بیکاری به خود پناه ببرم و راههای درونی را امتحان کنم که در اوج فردیت به توانایی برسم که بتوانم چیزهایی خلق کنم که انحصار داشته باشند و در خدمت همه قرار نگیرند بلکه مخصوص خودم بوده و به من قدرت دهند این گونه خودم را بالا بکشم و قدرت رقابت را بالا ببرم تا جایی که دشمن کوتاه بیاید و مردم را بدهد

Related posts