گروه موسیقی

گروهی که بتواند بهترین قطعه های پاپ را بنوازد به حق که خواستنی خواهد بود این گروه می تواند شعرهایی بسراید که جهان بنوازد و همه در نواختن آن سهیم باشند در چنین حالتی سامان بیشترین توجه را به فرآیند ساخت موسیقی خواهد کرد که نتایج دلباری خواهد داشت ما فکر می کنیم که بهترین هستیم بنابراین بهترین کار خود را سر داده جهان تعجب می کند که چرا این همه نیرو صرف این کار شده است بنابراین پول همه ماجرا نیست مردم برای اشتهار هم کار می کنند چگونه می توان کاری کرد که جلوی کارهای منفی گرفته شده و فقط اشاعه مثبت داشته باشیم در حال حاضر مردم برای پول هر کاری می کنند آیا راهی هست

در مورد موزیک مهمترین بخش موضوع انرژی است یعنی انرژی مثبت باعث می شود که هنرمند انگیزه داشته باشد در بعضی موارد قدرت هم شامل می شود و بیشتر همان پول است که توجه همگان را جلب کرده اما در مورد پول کارهای منفی هم جاب می شود و این خوب نیست بهتر بود که چیزی می ساختیم که اصلا جذب منفی نداشته باشد و مثلا اشتهار زیاد نیاز به کار ندارد بیشتر بار می خواهد

برای کار هنری مهم این است که ارتباط وجود داشته باشد و ما باید این ارتباط را بیشتر کنیم تا هنرمندان بیشتری بتوانند کار تولید کنند

م

Related posts