youtube

تبلیغات طولانی است

همه چیز سر راه است من و دل چه باز است من که هستم تو کیی برای چی اینجا هست

به هر حال که ما می دانیم که چرا سیم کارت نیست چون که من جزو اوناست من همیشه داشتم این را می گفتم که همه چی سر یه چیز است و آن زن است همه آهنگ ها گرد آن می چرخد و دنیا را ساده می کند من که دیگر کم می آورم بس که گفتم که بس کنید من دیگر حوصله ندارم این وقت گله ندارم باید رفت به جایی که بتوان کار دگری کرد و آن بودن است من دیگر حوصله ندارم کارم را سر کاری بذارم من دیگر حوصله ندارم سر کاری گله بذارم بهر بودن باید بود بودن را باید شست و شستن چیزی نیست که بتوان آن را جمع نمود بای

Related posts